Mercados

iPlan Movilidad traballa con empresas e institucións públicas relacionadas co transporte, sendo a consultora de transporte de referencia para diversas enxeñarías, construtoras e concesionarias de transporte público, así como para numerosos concellos, consorcios de transporte e administracións públicas

Administracións Públicas

Ofrecemos ás institucións públicas, xa sexan estatais, autonómicas ou locais, servizos de consultoría e asistencia técnica na área da mobilidade urbana e interurbana…

Concesionarias de Infraestruturas

Apoiamos a empresas concesionarias de infraestruturas viarias ou ferroviarias durante os procesos de licitación de novas concesións e durante a operación das mesmas…

Operadores de Transportes

Cooperamos con empresas operadoras de Transporte Público, tanto privadas como públicas, e de transporte por estrada e ferroviario, individual e colectivo…

Enxeñarías

O sector da enxeñaría civil precisa da integración de diversas disciplinas no desenvolvemento dos proxectos relacionados cas infraestruturas (estudos informativos, de trazado, construtivo, etc)…

Desenvolvementos Urbanísticos

Son diversos os actores que traballan en materia urbanística, desde estudos de arquitectura e enxeñaría dedicados ao desenvolvemento de plans urbanísticos de diferentes niveis ata empresas do sector inmobiliario e comercial…